info@suicidepreventiecentrum.nl

Over ons

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.

Het streven van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is het tot stand brengen van laagdrempelige toegang tot ondersteuning en het overdragen van kennis op het gebied van suïcidaliteit. Dit door het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van ondersteuningspunten door en voor de doelgroep, in samenwerking met organisaties en instellingen die met het thema te maken hebben (GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, overheden).

Het bestuur van de Stichting Suïcide Preventie Centrum bestaat uit mensen die uit verschillende perspectieven affiniteit hebben met suïcidaliteit (ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, financieel/juridische experts).

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Gert Willem Haasnoot (voorzitter)
 • Jur van der Velde (penningmeester)
 • Frank Zaadnoordijk (secretaris)
 • Fleur Jaspers (algemeen bestuurslid)
 • Steven Siebrand (algemeen bestuurslid)
 • Jennifer de Lange (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden nemen op basis van vrijwilligheid deel aan het bestuur en ontvangen derhalve geen betaling of vergoeding (onbezoldigde functie) voor hun deelname. Indien van toepassing ontvangen de bestuursleden reiskostenvergoeding volgens wettelijk opgestelde regelgeving.

De activiteiten van de Stichting Suïcide Preventie Centrum worden gefinancierd door middel van subsidies en giften. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Contactgegevens:

 • info@suicidepreventiecentrum.nl (algemeen)
 • lotgenoten@suicidepreventiecentrum.nl (lotgenootgroepen)

De Stichting Suïcide Preventie Centrum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83446028. Het RSIN nummer van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is 862877283.

Statutaire doelstelling

De stichting Suïcide Preventie Centrum heeft als doel het organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op het ondersteunen en begeleiden van mensen die te maken hebben met suïcidaliteit (cliëntondersteuning).

De Stichting Suïcide Preventie Centrum heeft tevens als doel het geven van voorlichting en trainingen aan cliënten, hulpverleners, beleidsmakers en het publiek.

Daarnaast heeft de Stichting Suïcide Preventie Centrum als doel het (doen) bevorderen van hulpverlening in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van (de ontwikkeling van) mensen die met suïcidaliteit te maken hebben of hebben gehad.

De Stichting Suïcide Preventie Centrum tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het verlenen van ondersteuning in geld of menskracht, al dan niet in samenwerking met organisaties die een met de stichting vergelijkbaar of complementair doel hebben;
 • het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in brede zin gericht op het bereiken van de doelstelling van de stichting;
 • het waar mogelijk bijdragen aan het herstel en/of verlichten van aan suïcidaliteit gebonden problemen van mensen die extra hulp behoeven;
 • het begeleiden van vrijwilligers,

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de meest ruime zin van het woord.