info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Friesland

In Friesland pleegden in 2020 gemiddeld 11,5 mensen per 100.000 inwoners zelfmoord, hiermee ligt het aantal suïcides in Friesland hoger dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021). 

AchtkarspelenAmelandDantumadeelDe Friese MerenHarlingen
HeerenveenLeeuwardenNoardeast-FryslânOoststellingwerfOpsterland
SchiermonnikoogSmallingerlandSúdwest-FryslânTerschellingTietjerksteradeel
VlielandWaadhoekeWeststellingwerf

GGZ Friesland

Sinds 2004 werkt GGZ Friesland hard aan het terugdringen van het aantal suïcides. De werkgroep suïcidepreventie heeft de afgelopen jaren o.a. trainingen ontwikkeld voor medewerkers binnen en buiten GGZ Friesland. Een belangrijke training is de Eerste Hulp Bij Suïcide (EHBS). Deze training wordt in verschillende varianten gegeven en is bestemd voor alle medewerkers binnen GGZ Friesland. Daarnaast is er de gatekeeperstraining waarmee suïcidaliteit beter wordt herkend, waardoor gerichter verwezen kan worden naar adequate zorg.

GGZ Friesland heeft vestigingen in Beetsterzwaag, Dokkum, Drachten, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Oosterwolde, Sint Nicolaasga, Sneek, Suameer en Workum.

https://www.ggzfriesland.nl/suicide/suicidepreventie

https://www.spoed4jeugd.nl/index.php

https://www.vanandel.nl/

Inforsa

De Kliniek Intensieve Behandeling Inforsa (Onderdeel Arkin) neemt volwassenen op bij wie sprake is van een ernstig ontwrichte behandeling, waardoor zorg elders in de klinische ggz niet goed van de grond is gekomen of niet meer goed mogelijk is. Cliënten hebben vaak een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis en/of een autismespectrumstoornis. Ook verslaving komt veel voor. Naast deze aandoeningen hebben cliënten vaak gedragsproblemen. Zij hebben intensieve zorg nodig. De meesten hebben een civielrechtelijke maatregel (RM). Binnen Arkin is suïcide preventie een belangrijk thema en veel behandelaars zijn hier dagelijks in hun werk mee bezig (Inforsa, 2022). 

GGD Fryslân

Veel mensen die iemand door zelfdoding hebben verloren hebben kort na de zelfdoding behoefte aan hulp. Er zijn professionals die deze hulp kunnen geven. GGD Fryslân en GGZ Friesland bieden hulp aan familieleden van mensen die kort geleden door zelfdoding zijn overleden. Daarnaast kun je ook via je eigen huisarts hulp krijgen (GGD Fryslân, z.d.). 

https://www.ggdfryslan.nl/gezondheid/hulp-bij-verlies-na-zelfdoding/

Stichting nabestaanden na zelfdoding

De stichting nabestaanden na zelfdoding biedt individuele gesprekken en groepsgesprekken voor lotgenoten. Deze manieren blijken in de praktijk het meest effectief nabestaanden te helpen bij de rouwarbeid na een suïcide. De Stichting NNZF ziet dit dan ook als haar belangrijkste taak. Daarnaast organiseert de Stichting thema bijeenkomsten voor nabestaanden en geeft voorlichting via de website, folders en nieuwsbrieven. Verder geeft de stichting voorlichtingen aan artsen, maatschappelijke organisaties, scholen, het ‘grote publiek’ en de media. Hiermee hopen ze dat door deze informatie het onderwerp zelfdoding meer bespreekbaar wordt, zodat er makkelijker over gesproken kan worden (Nabestaanden Na Zelfdoding, z.d.). 

http://www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl/

Supranet Community Friesland

In 2016 startte GGD Fryslân als één van de zes regio’s met de Supranet Community, een initiatief van 113 Zelfmoordpreventie. Supranet staat voor Suïcidepreventie Actienetwerk en gaat uit van een zogeheten community-aanpak. Onder andere familie en naasten, GGD Fryslân, wijk- en gebiedsteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, GGZ Friesland, ProRail en NS en LTO Noord hebben bijgedragen aan de Supranet Community-aanpak (GGD Fryslân, z.d.). 

https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/tegearre-kenne-wy-selsmoard-foarkomme/

Gemeente Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft circa 28.000 inwoners. 

CAGGB (Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost)

In de plaats Buitenpost is een specialistisch centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Ook voor suïcidaliteit kan iemand hier naar doorverwezen worden. Uit een rapport van de rijksoverheid blijkt dat alle medewerkers de PITSTOP suïcidepreventie training hebben gevolgd. Bij de intake wordt de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ (MDR) gebruikt (Inspectie gezondheid en jeugd, 2019).

https://www.caggb.nl/

Gemeente Ameland

De gemeente Ameland heeft circa 3700 inwoners.  

Gemeente Dantumadeel

De gemeente Dantumadeel heeft circa 19.000 inwoners. 

Kliksafe

Vanuit het programma de vreedzame school zet PCBO Dantumadiel  kliksafe in. Wanneer een leerling zoekt naar grensoverschrijdende termen zoals suïcide, wordt er een melding gemaakt en waar nodig vervolgstappen ondernomen (CBS de Boustien, 2019). 

Gemeente De Friese Meren

De gemeente de Friese Meren heeft circa 51.600 inwoners. 

Gemeente Harlingen

De gemeente Harlingen heeft circa 15.900 inwoners. 

Supranet Harlingen

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/team-waadhoeke-harlingen

Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft circa 51.000 inwoners

https://www.synaeda.nl/sucidepreventie-synaeda

Molemann Heerenveen

Molemann Heerenveen behandelt zowel kinderen en jongeren als volwassenen, meestal in de specialistische GGZ. Alle behandelaren van MoleMann Mental Health zijn getraind door oprichters van 113 online in suïcidepreventie volgens de richtlijn. Alle behandelaren hanteren dan dezelfde richtlijnen en het handelingsprotocol bij (kans op) suïcide. MoleMann werkt hierin goed samen met huisartsen en andere GGZ instellingen. MoleMann hanteert hierbij het kwaliteitsdocument ‘Ketenzorg bij suïcidaliteit (Trimbos instituut 2010)” (Molemann, 2018). 

https://www.molemann.nl/vestigingen/heerenveen

Suicide preventie voor Kerken te Heerenveen (svk)

Suïcide preventie voor kerken is er omdat kerken vaak dichtbij families staan. De site biedt praktische en handzame overzichten zoals “Wat kan een pastoraal werker doen?” en “Gespreksadviezen in geval van suïcidaliteit”. Van den Berg, betrokken kerklid, is gepensioneerd Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SVP-er) en als GGZ-professional gespecialiseerd in suïcidepreventie (Suïcide Preventie voor Kerken, 2022). 

http://www.suicidepreventievoorkerken.nl/home/

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft circa 125.500 inwoners. 

Lotgenotengroep Over Leven

In Leeuwarden organiseert de Stichting Suïcide Preventie Centrum samen met Ixta Noa en de gemeente Leeuwarden een lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. 

De Stichting Suïcide Preventie Centrum (SPC, 2022) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.

https://spcleeuwarden.nl

Lotgenotengroep Mee Leven voor naasten

In de regio Noord-Veluwe organiseert de Stichting Suïcide Preventie Centrum samen met de gemeenten Oldebroek/Wezep, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten een lotgenotengroep Mee Leven. Mee Leven is voor mensen die een naaste hebben die te maken heeft met suïcidale gedachten. 

De Stichting Suïcide Preventie Centrum (SPC, 2022) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.

https://spcleeuwarden.nl

Syneada Leeuwarden

Syneada is een specialistisch behandelcentrum voor iedereen met ingrijpende psychische problemen. Binnen Syneada zijn alle medewerkers getraind op het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Syneada doet mee aan de externe audit met de monitor door 113 zelfmoordpreventie (Syneada, z.d.). 

https://www.synaeda.nl/sucidepreventie-synaeda

Fier Leeuwarden

Fier (z.d.) werkt hard aan het terugdringen van het aantal suïcides. De afgelopen 5 jaar heeft er, binnen de residentiële voorzieningen van Fier geen succesvolle suïcide of een poging tot suïcide met ernstige gevolgen plaatsgevonden bij Fier. Ook voor de komende 5 jaar wil Fier geen succesvolle suïcide of poging tot suïcide met ernstige gevolgen.

Om dit doel te bereiken nemen wij alle suïcidaal gedrag – hoe ambivalent of ogenschijnlijk onschuldig ook – serieus, hiervoor hebben wij bij Fier de Richtlijnlijn Suïcidedreiging en -preventie en Psychiatrische crisis ontwikkeld. Iedere zorgprofessional is zich daardoor bewust van de risicofactoren op suïcidaal gedrag. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren o.a. trainingen ontwikkeld voor de medewerkers van Fier, werken wij met signaleringsplannen en hebben we een eigen crisesteam. We werken systeemgericht en er worden altijd, indien veilig, familieleden betrokken (Fier, 2022). 

https://www.fier.nl/over-fier/kwaliteit/suicide

Eleos Leeuwarden

Wanneer je kiest voor een korte behandeling bij Eleos, kun je terecht op onze behandellocaties. Leeuwarden is daar een van. Hier bieden we ambulante zorg (basis ggz en gespecialiseerde ggz) aan volwassenen.

Interactief model religie, suïcide en psychopathologie. Dit onderzoek is een pilot- en hoofdstudie met ESM (experience sampling method) naar suïcidaliteit, depressie en geloof/zingeving. Dit is een promotieonderzoek, uitgevoerd door Bart van den Brink, psychiater bij Eleos (KICG, 2021). 

https://www.eleos.nl/locaties/leeuwarden/

Ziekenhuis psychiatrie PAAZ Leeuwarden

De ziekenhuispsychiatrie wordt betrokken bij opgenomen patiënten in het ziekenhuis met lichamelijke klachten waarvan bekend is dat zij een psychiatrische voorgeschiedenis hebben of onder behandeling van de GGZ zijn. Ook kan het voorkomen dat er zich tijdens de opname een psychiatrisch ziektebeeld ontwikkelt waardoor een psychiater in consult geroepen wordt (MCL, z.d.)

https://www.mcl.nl/afdelingen/ziekenhuispsychiatrie

Gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft circa 45.600 inwoners. 

Synyeada Dokkum

Synaeda is een specialistisch behandelcentrum voor iedereen met ingrijpende psychische problemen. Binnen Syneada zijn alle medewerkers getraind op het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Syneada doet mee aan de externe audit met de monitor door 113 zelfmoordpreventie (Syneada, z.d.). 

https://www.synaeda.nl/ggz-organisatie-synaeda-opent-nieuwe-vestiging-in-dokkum

Accare Dokkum

Bij onze polikliniek in Dokkum kun je terecht als je hulp wilt bij psychische problemen. Bijvoorbeeld als je angstig bent, als je ADHD of autisme hebt of last hebt van stemmingswisselingen. De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen. De deelnemers trainen basisvaardigheden met betrekking tot het herkennen van suïcidaal gedrag en het uitvoeren van systematisch onderzoek. Zij leren suïcidale gedachten bespreekbaar te maken met de jongere en betrokkenen uit diens omgeving, zoals ouders en leerkrachten. Ook maken deelnemers kennis met eerste interventies die van belang kunnen zijn tijdens een suïcidale crisis van een cliënt (Accare, 2022). 

https://www.accare.nl/locaties-contact/dokkum

Gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingswerf heeft circa 25.600 inwoners

Preventielessen groep 7-8 Oosterwolde

Preventielessen op de basisschool in groep zeven en acht in Oosterwolde over onder andere thema’s als zelfmoord zoals bij de blue whale challenge (FOA Ooststellingswerf, 2021). 

https://nieuweooststellingwerver.nl/oosterwolde/Ben-jij-online-wel-eens-gevraagd-iets-te-doen-Kinderen-krijgen-preventieles-26935545.html

Gemeente Opsterland

De gemeente Opsterland heeft circa 29.700 inwoners. 

Gemeente Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog heeft circa 1000 inwoners.

Gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland heeft circa 55.000 inwoners. 

Basis GGZ Lentis Drachten

Lentis is in 2012 gestart met een breed suïcidepreventieprogramma. We willen beschikbaar zijn voor mensen die suïcide overwegen, voor hun naasten en voor nabestaanden (Lentis, 2022). 

www.lentis.nl/locaties/atn-drachten/  

Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft circa 90.000 inwoners 

TumBA Súdwest

Gemeentelijk antidiscriminatiebeleid, inclusief seksuele diversiteit. Binnen dit beleid wordt ook aandacht besteed aan de hogere suïcidecijfers onder de LHBT-community. COC Friesland en Tûmba bieden preventie op maat om een veilige sfeer op school te creëren voor LHBT-jongeren. Onder andere middels het spel Wie van de drie (Gemeente Sudwest-Fryslân, 2021). 

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2021/02/Bijlage-Preventieaanbod-Sudwest-2021.pdf

Syneada Sneek

Synaeda is een specialistisch behandelcentrum voor iedereen met ingrijpende psychische problemen. Binnen Syneada zijn alle medewerkers getraind op het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Syneada doet mee aan de externe audit met de monitor door 113 zelfmoordpreventie (Syneada, z.d.). 

https://www.synaeda.nl/

Ziekenhuis psychiatrie (PAAZ) Sneek

Ieder mens komt in het leven problemen tegen. Soms zijn die problemen zo ingewikkeld, dat het niet meer lukt de problemen zelf op te lossen. Het specialisme psychiatrie kan bij deze problemen hulp bieden op psychisch, sociaal en medisch vlak. De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van Antonius bestaat uit een open klinische afdeling met 20 bedden, waarvan 8 voor ouderen, dagbehandeling, polikliniek (Sneek en Emmeloord), psychiatrische thuisbegeleiding (Antonius, z.d.). 

https://www.mijnantonius.nl/psychiatrie

Gemeente Terschelling

De gemeente Terschelling heeft circa 5000 inwoners. 

Gemeente Tietjerksteradeel

De gemeente Tietjerksteradeel heeft circa 32.300 inwoners. 

Gemeente Vlieland

De gemeente Vlieland heeft circa 1100 inwoners. 

Gemeente Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke heeft circa 46.300 inwoners 

Gemeente Weststellingwerf

De Gemeente Weststellingwerf telt circa 26.300 inwoners