info@suicidepreventiecentrum.nl

NESP

NESP staat voor Netwerk Ervaringsdeskundigen Suïcide Preventie. Het doel van NESP is om de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit te bevorderen, zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als in het sociaal domein (zorg en welzijn) en het bespreekbaar maken van het thema suïcidaliteit.

Ervaringsdeskundigen worden binnen de geestelijke gezondheid en het sociaal domein steeds meer ingezet. Een mooie ontwikkeling. De inzet van ervaringsdeskundigen bij het thema suïcide is jammer genoeg nog erg beperkt. Er zijn ervaringsdeskundigen werkzaam bij een GGZ-instelling die cliënten tegenkomen die te maken hebben met deze gedachten, maar het bewust inzetten komt helaas maar weinig voor. Als we daarbij ook nog uitgaan van het gegeven dat maar 40% van de mensen die suïcide plegen in beeld waren bij een ggz instelling betekend dat dat de overige 60% “los” rondloopt. Dus ook geen ervaringsdeskundige of lotgenoot tegenkomen.

De kennis waar ervaringsdeskundigen over beschikken wordt op het gebied van suïcidaliteit sterk ondergewaardeerd. Uit initiatieven die er in de afgelopen jaren door ervaringsdeskundigen zijn opgestart blijkt dat juist zij een verbinding kunnen maken met de doelgroep, en deze ook in stand kunnen houden. 

In de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 wordt er duidelijk aangegeven dat dit moet veranderen. En dat gaat dan ook gebeuren. Het Suïcide Preventie Centrum gaat vanuit de werkgroep suïcidepreventie van MIND starten met het bouwen van een netwerk van ervaringsdeskundigen. 

Het project loopt tot 31-12-2022 en heeft als algemeen doel het tot stand brengen van een landelijk netwerk van (familie) ervaringsdeskundigen die zich bezighouden met suïcidepreventie en de verdere ontwikkeling en professionalisering/verbetering van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit doel komt voort uit aandachtspunt 5b uit de landelijke agenda suïcidepreventie (5b. Ervaringsdeskundigheid en samenwerking met naasten bevorderen in de GGZ, jeugdhulp en de wijk.)

Indirect draagt dit project ook bij aan de andere doelen die in de landelijke agenda worden benoemd. Het inzetten en betrekken van ervaringsdeskundigen is bij alle gestelde doelen nodig (en benoemd). Het netwerk kan daar een rol in spelen ten behoeve van projecten die onder andere doelen vallen. Vooral de projecten die gaan over voorlichting, jongeren, scholing van professionals en het open bespreekbaar maken hebben veel raakvlakken.

In het project wordt er gewerkt aan 4 eindproducten:

  • Netwerk: Een netwerk van (familie)ervaringsdeskundigen die op regelmatige basis bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen teneinde elkaar te versterken en die in samenwerking inzetbaar zijn bij de ondersteuning van mensen die met suïcidaliteit te maken hebben.
  • Adviesnota: opgeleverd door een kerngroep van (familie)ervaringsdeskundigen en professionals die samen onderzoeken hoe men de inzet op het gebied van suïcidaliteit van ervaringsdeskundigheid vorm kan geven in de praktijk en dat verder kan professionaliseren. 
  • Een trainingsaanbod voor (familie)ervaringsdeskundigen gericht op het ontwikkelen en professionaliseren met betrekking tot de inzet op het gebied van suïcidaliteit.
  • Provinciale ondersteuningscentra: (de aanzet tot) een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige locaties van waaruit activiteiten gestart en gecoördineerd worden t.b.v. suïcidepreventie.

Er wordt bij de uitvoering van het project opgetrokken met de Stichting Aurora (naasten en nabestaanden) en MIND Ypsilon.

Projectomschrijving NESP (PDF bestand)