info@suicidepreventiecentrum.nl

Nederlandse Artikelen

Adviesnota ‘Inzet ervaringsdeskundigheid bij Suïcidaliteit”
Adviesnota ‘Inzet ervaringsdeskundigheid bij Suïcidaliteit”

De adviesnota is tot stand gekomen binnen het project NESP (Netwerk Ervaringsdeskundigen Suïcide Preventie). NESP is een van de projecten die voorkomt uit pijler 5 van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

Onder begeleiding van Antwan Wiersma (Stichting Aurora) en Rita van Mourik (Hestia) hebben er diverse ervaringsdeskundigen, psychologen en verpleegkundigen meegewerkt aan het tot stand komen van deze adviesnota.

De implementatie van de adviesnota maakt deel uit van het project ‘Implementatie van een systemische aanpak suïcidepreventie GGZ’ als onderdeel van de Landelijke Agenda.

Differentiatie van suïcidaal gedrag
Differentiatie van suïcidaal gedrag

Suïcidaliteit wordt in de regel als een uniform verschijnsel gedefinieerd en er is weinig
onderzoek naar differentiatie bij suïcidaal gedrag gedaan. In de psychiatrische praktijk
zien we echter verschillende vormen van suïcidaal gedrag en is ons handelen in de regel
op een klinisch oordeel gebaseerd. Ook bepaalt het handelen uiteraard weer de uitkomst
van het suïcidale gedrag. Methodologisch en ethisch is het ingewikkeld om dit valide te
onderzoeken.


De auteurs hebben op basis van klinische ervaring en vanuit een wetenschappelijke
achtergrond een model ontwikkeld waarin er een differentiatie van 4 vormen van
suïcidaal gedrag is.


Suïcidaal gedrag op basis van:
1) perceptuele desintegratie,
2) primair depressieve cognitie
3) psychosociale “entrapment”
4) inadequate communicatie en coping


Bovenstaande differentiatie leidt tot een meer afgemeten risicotaxatie waarbij de
verantwoordelijkheid voor de hulpverlener ook varieert. Daarnaast kan er mogelijk een
meer op maat toegesneden behandeling plaatsvinden.

Suïcidepreventie – Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg
Suïcidepreventie – Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg

Dit rapport van het RIVM Centrum Gezond Leven geeft zicht op de activiteiten van GGD’en
(Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten) op het gebied van suïcidepreventie.
Deze opdracht is uitgevoerd op verzoek van GGZ Nederland. Met het bieden van een overzicht en
beschrijvingen van de producten van de GGD’en wordt getracht het inzicht in de mogelijkheden voor
activiteiten op het gebied van suïcidepreventie door GGD’en te vergroten. GGD’en kunnen hier een
belangrijke bijdrage leveren in de preventie van dit volksgezondheidprobleem. Suïcide is als
doodsoorzaak een niet te onderschatten probleem en van grote maatschappelijke betekenis.

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt
Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt

[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 533-543]transmissie.

Suïcidepreventie kan mogelijk ook andere vormen van ongezondheid voorkomen en
dus de kwaliteit van het gespaarde leven verhogen.
   

Monitor voortgang suïcidepreventie
Monitor voortgang suïcidepreventie
Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit
Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit
Basismodule Suïcidaliteit
Basismodule Suïcidaliteit

 

basismodule