info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek
3 Downloads

 

In juli 2018 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het aantal zelfdodingen onder
jongeren tot 20 jaar was toegenomen van 48 in 2016 tot 81 in 2017 [1]. In de jaren 2012-2016 overleden gemiddeld 51 jongeren door zelfdoding. Het ging om 4 zelfdodingen per 100.000 jongeren. De stijging in 2017
was zo zorgwekkend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan 113 Zelfmoordpreventie
heeft gevraagd een verdiepend onderzoek te doen naar de achtergronden van deze suïcides. Dit verdiepend onderzoek heeft niet tot doel de stijging in 2017 te verklaren. Daarvoor is onderzoek naar meerdere
jaren en de inzet van controlegroepen nodig, iets wat niet mogelijk was binnen de beschikbare tijd. Het
doel van dit verdiepend onderzoek is meer te weten over zelfdoding onder jongeren in Nederland. Als wij
beter begrijpen welke factoren bij het overlijden van deze jongeren een rol speelden, kunnen wij praktische
aanbevelingen voor betere suïcidepreventie onder jongeren doen.